Algemene voorwaarden

Animaren Trimsalon is gevestigd te Vught en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 60590769

ALGEMENE VOORWAARDEN

• Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Animaren Trimsalon en cliënt. Door het sluiten van een overeenkomst gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.B. Animaren Trimsalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap
• Iedere rechtsverhouding betreffende Animaren Trimsalon valt onder deze Algemene Voorwaarden. Waarvan niet word afgeweken mits dit schriftelijk door Animaren Trimsalon is vastgelegd. Wijzigingen van overeenkomsten kan kosten met zich meebrengem.

OVEREENKOMST

• Aanmeldingen om uw hond  te laten trimmen dienen telefonisch of via het contact formulier gedaan te worden.
• De eigenaar(en) van hond, bevoegden of wederpartij zijn verplicht Animaren Trimsalon op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of bijzonderheden op medisch, sociaal gebied, die van belang zijn tijdens de trimbeurt. Zoals verandering in gedrag, medicijngebruik, allergie etc. etc.
• Honden dienen vrij van vlooien te zijn en geen besmettelijke c.q. overdraagbare aandoeningen te hebben. U dient u hond 1 keer per 3 maand te laten behandelen tegen vlooien. Mocht uw dier toch vlooien hebben voor een trimbeurt bent u verplicht dit te melden en worden er extra kosten in rekening gebracht.
• Indien noodzakelijk geacht zal een hond door de medewerkers van Animaren Trimsalon naar de dierenarts worden gebracht. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
• Indien honden langer dan 1 uur na behandeling zonder vermelding vooraf worden opgehaald, zijn we genoodzaakt kosten in rekening te brengen.
• Animaren Trimsalon werkt alleen met gedreven en goed opgeleide medewerkers, die het welzijn van de hond altijd voorop hebben staan. Soms zullen er stagiaires aanwezig zijn. Deze worden niet alleen gelaten met de honden of de konijnen.
• Animaren Trimsalon is gerechtigd de openingstijden c.q. dagen tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

GELDIGHEID VIP Dogs

• De VIP Dogs kaarten waar wij mee werken zijn beperkt geldig. Ze zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. In bijzondere gevallen kunnen wij besluiten de VIP Dog kaart te bevriezen.
• Restitutie van de VIP Dog kaart is niet mogelijk.

BETALING

• Animaren Trimsalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen contant of per pin.
• Animaren Trimsalon heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien een eigenaar(en) van de hond, bevoegden of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST

• Buitengewone omstandigheden leveren voor Animaren Trimsalon altijd overmacht op en ontheffen Animaren Trimsalon van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Animaren Trimsalon ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
• Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een Trimbeurt worden afgelast. Animaren Trimsalon is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een trimbeurt door gevaarlijke weersomstandigheden.
• Indien een hond zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de trimbeurt daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Animaren Trimsalon van de trimbeurt worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de eigenaar(en) van de hond, bevoegden of wederpartij.

ANNULERING TRIMBEURT

• De cliënt moet bij verhindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor afgaande aan een afspraak telefonisch afmelden. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd. Bij annulering langer dan 24 uur is geen betaling verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID

• Animaren Trimsalon , haar medewerkers en eigenaren zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan uw hond . Een trimbeurt van Animaren Trimsalon geschiedt op eigen risico.
• Ook voor mogelijke schaden die ontstaan door andere diensten of adviezen van Animaren Trimsalon haar medewerkers en eigenaren, is Animaren Trimsalon niet aansprakelijk. Dit geld ook voor enige blessure of andere schade die de honden mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een trimbeurt. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. Ook is Animaren Trimsalon niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan.
• De eigenaar van de hond, bevoegden of wederpartij dient zelf in te schatten of de hond geschikt is voor een trimbeurt bij Animaren Trimsalon . Indien een hond  gezondheidsklachten heeft, of indien de hond , bevoegden of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient de eigenaar(en) van de hond, bevoegden of wederpartij advies in te winnen bij een dierenarts. Animaren Trimsalon behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte honden uit te sluiten van deelname aan een trimbeurt.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

• Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan een bevoegde rechter die de wet daartoe aanwijst.

PERSOONSGEGEVENS&PRIVACY

• Animaren Trimsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf.

GEHEIMHOUDING

• Animaren Trimsalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.